Spotkanie Kapituły – rok 2005 – 2002

Sprawozdanie ze spotkania członków Klubu Małej Ojczyzny Kwidzyńskiej- 2005 r.

Na zaproszenie Burmistrza Kwidzyna Andrzeja Krzysztofiaka przybyło do Kwidzyna w okresie trwania Dni Kwidzyna i Dni Powiatu Kwidzyńskiego około 40 członków Klubu Małej Ojczyzny Kwidzyńskiej.
Program spotkania obejmował:

  • Udział w imprezie związanej z wręczeniem dorocznych nagród Burmistrza i Przewodniczącego Rady Miasta Kwidzyna dla:
    – Firmy Roku
    – Człowieka Roku
    – w dziedzinie kultury i sportu
  • Prezentację książki „Kwidzynianie … ptakom podobni” pod redakcją Krystyny Gromek i Bożeny Bardelskiej-Patuły
  • Plenarne posiedzenie Klubu
  • Wycieczka

Impreza związana z wręczeniem nagród oraz prezentacją książki odbyła się w Teatrze przy całkowicie wypełnionej sali. Poza bezpośrednio zainteresowanymi osobami, które odbierały z rąk Burmistrza i Przewodniczącego Rady Miasta nagrody, salę wypełniało najmłodsze pokolenie kwidzynian w towarzystwie rodziców i dziadków. Bowiem scenariusz imprezy przeplatał momenty uroczyste z występami przedszkolaków z kilku kwidzyńskich przedszkoli.
Ich występy były radością dla wszystkich widzów. Także muzyczne przerywniki w wykonaniu Dixieland Junior Band.
Najważniejszym punktem tej części programu było wręczenie nagrody dla Człowieka Roku. Został nim członek Kapituły Klubu Małej Ojczyzny Kwidzyńskiej prof. Mieczysław Jankiewicz, co było wielkim zaszczytem dla wszystkich klubowiczów.
Laudację wygłosił burmistrz Andrzej Krzysztofiak podkreślając dobitnie rolę i znaczenie Naszego Uniwersytetu prowadzonego przez prof. M. Jankiewicza.
Przypomnę w tym miejscu, że w marcu bieżącego roku nagrodę przewodniczącego Rady Powiatu Kwidzyńskiego otrzymał cały Klub Małej Ojczyzny Kwidzyńskiej.
Szczegółowy opis obydwu uroczystości znaleźć można na stronach Miasta.
Drugim punktem uroczystości była prezentacja książki napisanej przez członków Klubu Małej Ojczyzny Kwidzyńskiej we współdziałaniu organizacyjnym z Urzędem Miasta. Książka licząca ponad 200 stron tekstu, oraz zdjęcia, spotkała się z wielkim zainteresowaniem publiczności, a członków Klubu zmobilizowała do rozważań nad jej poszerzeniem i utworzeniem dalszego ciągu.
Plenarne posiedzenie Klubu obejmowało sprawozdanie z rocznej działalności Klubu (okres od czerwca 2004 do czerwca 2005r.).
Znalazły się tu informacje na temat wykładów Naszego Uniwersytetu, funkcjonowanie strony internetowej, wydania ciągu dalszego książki.
W dyskusji zaprezentowany został projekt logo autorstwa Michała Kamińskiego,
Zgłoszona została propozycja wystąpienia o granty na działalność Klubu.
Podjęto decyzję o pisaniu dalszego ciągu wspomnień.
W godzinach popołudniowych odbyła się niezwykła wycieczka drezyną po obrzeżach Kwidzyna.


Sprawozdanie ze spotkania członków Klubu Małej Ojczyzny Kwidzyńskiej- 2004 r.

Spotkanie Kapituły w dniu 19. czerwca 2004.

Na zaproszenie Burmistrza Kwidzyna Andrzeja Krzysztofiaka przybyli do Kwidzyna członkowie Klubu. Niestety nie wszyscy, ale absencja wielu osób jest usprawiedliwiona.

Program spotkania obejmował:

– Rozpoczęcie uroczystości połączone ze spotkaniem z delegacjami miast zaprzyjaźnionych z Kwidzynem i uczestniczących w tegorocznych obchodach Dni Kwidzyna
– Sprawozdanie z dotychczasowej działalności Klubu
– Zwiedzanie zakładów International Paper
– Spektakl kabaretowy
– Wystawę- kiermasz książek autorów członków Klubu oraz grafik i malarstwa również członków Klubu i obecnych Kwidzynian

Imprezę otworzył Burmistrz Miasta; przewodnicząca Kapituły poinformowała o programie dnia. Następnie wyświetlony został film pokazujący miejsca i obiekty w Kwidzynie w starej, bo nawet przedwojennej szacie i obecny ich wygląd. Ta część spotkania ożywiła zebranych, bo potraktowali oglądane zdjęcia jako swoisty test na znajomość miejsc znanych i zapamiętanych w połączeniu z ich obecną urodą i funkcją.
Kolejny punkt programu był życzliwym, ze strony członków Klubu, wysłuchaniem relacji z działalności Klubu przedstawionym przez członków Kapituły: Krystynę Gromek, Annę Różycką i Mieczysława Jankiewicza. Nie budziły wątpliwości zadania i ich realizacja.
W tym punkcie wybierano też logo Klubu zaprojektowane przez Krzysztofa Kamińskiego i Zdzisława Waltera. Temat ten został rozstrzygnięty przez głosowanie i większością głosów przyjęto projekt Zdzisława Waltera.

Głos zabrała również Bożena Bardelska informując o stanie zaawansowania prac nad książką wspomnieniową autorstwa członków Klubu. Ustalono w tej sprawie, że liczba materiałów wspomnieniowych (18) jest wystarczająca do wydania książki, która ma szansę ukazać się jeszcze w bieżącym roku.

Dwa pozostałe punkty programu były szczególnie istotne dla poznania Miasta. Informowały o rozwoju przemysłu, o aktywności kulturalnej. Zainteresowaniem cieszył się kiermasz książek i grafik. Szczególnie atrakcyjnymi pozycjami były pozycje:

– Eugeniusza Kabatca: Vinum- sacrum et profanum”
– Józefa Bachórza: Jak pachnie na Litwie Mickiewicza”
– oraz grafiki Jerzego Kosacza

Autorzy obydwu książek wypisywali dedykacje na miejscu. Nic dziwnego, to przecież członkowie naszego Klubu.

Program późniejszy realizowany był indywidualnie. Dotyczył spotkań towarzyskich, zwiedzania miasta, oglądania programu trwających Dni Kwidzyna.

Było wspaniale i nie będę dłużej opowiadała o tym, bo ci z klubowiczów, którzy przyjechali bawili się znakomicie. Ci którzy nie przyjechali niech wiedzą, że do Kwidzyna zawsze przyjeżdżać wręcz należy! Bo jak napisał w swoich wspomnieniach jeden z naszych kolegów: Kwidzynie jesteś nam potrzebny!.

Spotkanie Kapituły w dniu 21. kwietnia 2004.

Spotkanie odbyło się w Centrum Komputerowo-Językowym w składzie:
Kapituła: Krystyna Gromek, Anna Różycka, prof. Mieczysław Jankiewicz
Miasto reprezentowali: Grażyna Krzysztofiak, Krystyna Kopisto, Bożena Bardelska

Tematy spotkania:

– Omówienie stopnia realizacji dotychczas podjętych ustaleń
– Kontynuacja funkcjonowania Naszego Uniwersytetu
– Program spotkania plenarnego Klubu
– Sprawy organizacyjne

Ustalenia:

Wszystkie tematy, które zostały przyjęte do realizacji są w toku realizacji. Szczególnym zainteresowaniem cieszy się strona internetowa, której obecność i jakość na głównej stronie miasta stała się przyczyną zainteresowania wielu kwidzyniaków zamieszkujących gdzieś w Polsce.

Nasz Uniwersytet przeprowadził 5 wykładów. Na spotkaniu czerwcowym prof. Mieczysław Jankiewicz przedstawi program zajęć w roku następnym.

Zbieranie materiałów do książki zawierającej wspomnienia członków Klubu, a mającej charakter Księgi Kwidzyniaków nadal trwa. Liczba przekazanych wspomnień (17) pozwala na zamknięcie tytułu z jednocześnie wyrażoną nadzieją, że pozycja książkowa będzie jednym z szeregu tomów, które sukcesywnie powinny być wydawane. Redakcję publikacji przygotują w dniu 18 czerwca Krystyna Gromek i Bożena Bardelska. Proponowany tytuł wydawnictwa:Kwidzynianie- ptakom podobni. Tytuł, ewentualne motto, mogą ulec zmianie.

Książka zostanie uzupełniona o zdjęcia miasta i jego mieszkańców. Stąd apel do wszystkich osób, które wspomnienia nadesłały o uzupełnienie materiałów posiadanymi zdjęciami i zatytułowanie swoich odcinków wspomnień.

Spotkanie plenarne Klubu odbędzie się 19 czerwca w czasie trwania Dni Kwidzyna

Ramowy program spotkania obejmie: sprawozdanie Kapituły oraz sprawy organizacyjne, wystąpienie Burmistrza, dyskusję. Przewidywane jest zwiedzanie zakładów przemysłowych Kwidzyna oraz udział klubowiczów w imprezach Dni Kwidzyna. Elementem uzupełniającym spotkanie będzie niewielki kiermasz książek (autorstwa członków Klubu) oraz prac malarskich kwidzyńskich twórców. Celem wystawy jest prezentacja prac i możliwość ich zakupu, by przez kolejne miesiące móc myśleć o naszym Mieście.

Wśród licznych spraw organizacyjnych, w związku z rosnącym zainteresowaniem funkcjonowaniem Klubu postanowiono, że do klubu należeć może każda osoba, która mieszkała w Kwidzynie, wyjechała stąd, chce utrzymywać kontakt z Miastem i jego mieszkańcami.

Przyjęcie do Klubu odbywa się na podstawie deklaracji złożonej przewodniczącej Kapituły.

Ustalono, że kadencja obecnej Kapituły trwa 4 lata.

Członkowie spotkania uczestniczyli w wykładzie odbywającego się w ramach „Naszego Uniwersytetu. Wykładowcą był prof. Józef Małolepszy z Akademii Medycznej we Wrocławiu (tytuł wykładu Alergie problemem naszych czasów). Wykład odbył się przy szczelnie wypełnionej sali i cieszył się uzasadnionym zainteresowaniem.


Inauguracyjne spotkanie Klubu- 14.IX.2002r. w Kwidzynie.

Motto, zawarte w „Deklaracji Klubu” wyjaśnia intencję powołania Klubu. Słuchając komplementów o mieście i wyrazów tęsknoty za nim tych, którzy tu kiedyś przeżywali swoje ważne lata, a potem wyjechali w świat, burmistrz miasta Andrzej Krzysztofiak zaproponował utworzenie Klubu Małej Ojczyzny Kwidzyńskiej. I z jego inicjatywy doszło do spotkania inauguracyjnego w dniu 14 września 2002 r.
Burmistrz, Andrzej Krzysztofiak, rozpoczynając spotkanie z przybyłymi gośćmi przedstawił swoje oczekiwania i zamiary wobec uczestników Klubu Małej Ojczyzny Kwidzyńskiej.
Każdy z uczestników przedstawił się w krótkiej wypowiedzi, także swój dorobek i swoje powiązania z Kwidzynem. Wiele osób mówiło piękne, serdeczne, słowa o mieście swojej młodości. Także o tym co chcielibyśmy Miastu, teraz, ofiarować.
O godz. 10:00 członkowie Klubu wzięli udział w uroczystym otwarciu „Święta Chleba” na ulicy Piłsudskiego. Podziwiano przepiękne wypieki znakomicie eksponowane. Degustowano poszczególne rodzaje pieczywa, a przede wszystkim żurek w chlebie przygotowany przez Fundację Projekt. Jeszcze tylko niewielkie zakupy przy muzycznym podkładzie w wykonaniu Andrzeja Rybickiego.
I realizacja następnego punktu programu: koncert inaugurujący zajęcia Wyższej Szkoły Zarządzania.
O godz. 14:00 wszyscy uczestnicy spotkali się w Młodzieżowym Domu Kultury gdzie odbyło się spotkanie robocze Klubu.

Zebranie prowadził burmistrz, pan Andrzej Krzysztofiak. Wskazał osoby, które będą z członkami Klubu współpracowały z ramienia miasta. Są to:
Krystyna Kopisto– dyrektor biblioteki Miejsko-Powiatowej w Kwidzynie
Grażyna Krzysztofiak– marketing
Bożena Bardelska– dziennikarka

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele władz miasta i jego instytucji.
W wyniku dyskusji ustalono:
1. przyjęcie nazwy – Klub Małej Ojczyzny Kwidzyńskiej,
2. dwaj artyści z obecnego grona Pan Zdzisław Walter i Krzysztof Kamiński zobowiązali się opracować logo Klubu,
3. w ramach strony internetowej Urzędu Miejskiego zostanie utworzona strona Klubu,

Propozycje:
– Krystyna Bobkowicz zaproponowała rozważenie możliwości spotkania wychowanków kwidzyńskich Domów Dziecka
– prof. Mieczysław Jankiewicz zasygnalizował potrzebę organizacji w Kwidzynie Uniwersytetu III wieku

Współpraca miasta z Klubem opierać się będzie na przekazywaniu przez miasto informacji o mieście i jego problemach, oraz dzielenie się wiedzą i doświadczeniem przez klubowiczów podczas spotkań z mieszkańcami i młodzieżą lub podczas seminariów czy konferencji.

Zebrani wybrali spośród siebie Kapitułę Klubu w składzie:
1. Krystyna Gromek (z domu Sokołów)- Gdynia- przewodnicząca
2. Anna Różycka (z domu Machutta)- Gdańsk
3. Mieczysław Jankiewicz– Poznań

Ustalono wstępny termin kolejnego spotkania Klubu- podczas obchodów Dni Kwidzyna w czerwcu 2003.

Spotkanie zakończono podpisaniem przewodniej myśli (motta) Klubu Małej Ojczyzny, pod którą złożono podpisy.

Skip to content